Ga direct naar de inhoud.

Privacybeleid

Transpico NV – Matenstraat 210 – B2845 Niel en Indumove – Oostelijke Randweg 22 – 4780 LX Moerdijk maken deel uit van de Transpico Indumove International groep.  Transpico Indumove International verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.transpico-indumove.com of privacy@transpico.be of privacy@indumove.com

Verwerkingsdoeleinden

Transpico Indumove International verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van (medewerkers van) klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen/opdrachten, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van een overeenkomst,  dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder verwerking is uitvoering niet mogelijk.

Garanties

Transpico Indumove garandeert dat persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier behandeld worden, en dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ter bescherming ervan.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kunnen persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, met andere vennootschappen van de Transpico Indumove International groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Transpico Indumove International NV verbonden zijn, of met enige andere partner van Transpico NV.  Er worden geen gegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Transpico garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), en in elk geval zolang als nodig om zich in rechte te kunnen verdedigen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verwerkt op basis van de rechtsgrond gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Dit alles geldt onder voorbehoud dat er geen belemmering is voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@transpico.be of privacy@indumove.com

Direct marketing

De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - c@apd-gba.be) of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contact
Kunnen wij u helpen?
×

Transpico
Matenstraat 210
2845 Niel
België

+32 (0)3 888 23 45
sec@transpico.be

   Volg ons op LinkedIn

Indumove Industrial relocations
Hazeldonk 6286-6288
Postbus 4694
4803 ER Breda
Nederland

+31 (0)76 790 0055 
info@indumove.com

   Volg ons op LinkedIn

Contact